OpenShift Command Line Notes & Samples

oc whoami -t oc get sa <service account> oc describe sa < serviceaccount> oc describe secret <serviceaccount> <secret name> The main puslihment of the sample pipe: mvn clean install -DskipTests docker build -t <tag name of the image> -f ./Dockerfile ./docker docker login -u <username>-p $OCTOKEN docker-registry-default.apps.<local-domain> docker tag tams-api-gateway docker-registry-default.apps.<local-domain>/<project-namr>/<imagename>:latest docker push docker-registry-default.apps.<local-domain>/<project-namr>/<imagename>:latest oc…

Belkili Melkili

Tekrar ettiğin şeylerin ortasında insan bir türlü tekrar etmeyen şey bulamıyor sanırım. “Hiç kimse hiçbirşey bilmiyor”, insan birşeyi anlamıyorsa, onun doğasını bilmiyor demektir. Bu sözü size söylesem bir anlamda güzel olduğunu anlayabilirsiniz ama bir yandan hiçbir anlam ifade etmez. Burada aslında kastedilen, herhangi bir anda, bir insan sadece “n” miktarda bilgi içeriyor yada o bilgiyle…

Mini Aydın-lan-ma

Aydınlanmanın eminim bir çok tanımı var olabilir yada değişik koşullara göre farklı tanımlar yapılabilir. Bu konuda kendi yorumumu yapmak istersem diyebilirim ki, aydınlanma büyük oranda bireyle ilgili. Bireyle ilgisini tanımlamak gerekirse, bireyin kendi sorumluluğunu almasıyla ve her alanda bu sorumluluğun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmesi olarak tanımlamak isterim. Bu noktada belirtilmesi gereken bahsettiğim şekliyle bahsi geçen…

PCI Express

PCI ( Peripheral Component Interconnect Express )  The pin numbers based on the “x” factor Number of Pins Length PCI Express x1 18 25 mm PCI Express x4 32 39 mm PCI Express x8 49 56 mm PCI Express x16 82 89 mm The bandwidth based on the PCIe technology: Bandwidth (per lane) Bandwidth (per lane…

Growing XFS File System a bit Detail

If you like to grow your xfs filesystem: [root@c1 ~]# xfs_info / meta-data=/dev/mapper/centos-root isize=256 agcount=6, agsize=436992 blks = sectsz=512 attr=2, projid32bit=1 = crc=0 finobt=0 spinodes=0 data = bsize=4096 blocks=2272256, imaxpct=25 = sunit=0 swidth=0 blks naming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0 ftype=0 log =internal bsize=4096 blocks=2560, version=2 = sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1 realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0…

Filesystem Analyses Tools – Check before Archieving

You can archieve unfrequently used files from your storage ( the storage area that saving your backups,pictures…etc). However, the problem about archiving to another media is the problem about indexing, namely, forgetting what you have moved to another medium. So simple solution is to create basic indexes with tool “ncdu” and exporting this file for…

VirtualBox Command Line Samples — List

vboxmanage controlvm <VM Name> acpipowerbutton vboxmanage startvm <VM Name> –type headless vboxmanage modifyvm <VM Name>–cpuhotplug on vboxmanage modifyvm <VM Name> –unplugcpu 1 vboxmanage modifyvm <VM Name> –cpus 1 To check the guest configuration from inside of the guest with command line:: VBoxControl guestproperty enumerate Oracle VM VirtualBox Guest Additions Command Line Management Interface Version 6.0.2…